Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w mieście Konin, świadczonych w lokalnej społeczności poprzez objęcie 150 Seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez działalność Klubu Seniora, świadczenie usług opiekuńczych w lokalnej społeczności w postaci opieki domowej oraz teleopieki. 

Wsparcie:

 • Klub Seniora dla 110 osób
 • Opieka domowa dla 40 osób
 • Teleopieka dla 150 osób
Kryteria warunkujące udział w projekcie:
 • Miejsce zamieszkania: Konin
 •  Potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • Wiek 60+
 Kryteria premiujące:
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Ograniczona samodzielność w zakresie więcej niż 1 codziennej czynności (skala barthel poniżej 80 pkt.)
 • Zaburzenia psychiczne
 • Zaburzenia rozwojowe (zgodne z ICD 10)
 • Prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • Korzystanie z programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościowa

Okres realizacji projektu: 01.05.2024 – 31.12.2026 

Wartość projektu:

 • Całkowita wartość projektu: 4 050 331,13 zł
 • Kwota dofinansowania UE: 2 835 231,79 zł

Realizatorzy:

 • Fundacja Wiosna Jesień, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
 • Miasto Konin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin

Adres:

 • Biuro projektu: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5, tel.: 63 249-96-55
 • Klub Seniora: 62-500 Konin, ul. Magnetytowa 7, tel.: 63 245-02-17

Czytaj więcej o: Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim

Logotyp projektu finansowanego ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 7 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej

z terenu powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego oraz Miasta Konin.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 661 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 53 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 70 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Gnieźnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
 • Powiat Kolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
 • Powiat Koniński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
 • Powiat Słupecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
 • Powiat Turecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
 • Powiat Wrzesiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
 • Miasto Konin/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

17 518 013,16 zł

Kwota dofinansowania UE:

12 262 609,21 zł

KONTAKT w sprawie projektu:

Imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Czytaj więcej o: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim

Plakat z danymi kontaktowymi dla osób potrzebujących pomocy.


 

Podziel się sercem i daj szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Plakat promujący rodziny zastępcze.


 

Plakat Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla seniorów i opiekunów - link do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, gdzie zawarte są wszystkie informacje.


 

Informujemy, iż Miasto KONIN otrzymało grant w łącznej kwocie 899.956,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny 849,609,00 zł, Budżet Państwa 49.997,00 zł, wkład własny 99.954,00 zł) na wsparcie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Pogotowia Opiekuńczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica, Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem”, Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Okres realizacji projektu od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r.


Plakat System Obsługi Wparcia


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie otrzymał grant w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Wartość projektu: 723.280,00 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego 657,288,00 zł, Budżet Państwa 38.664,00 zł, wkład własny 27.328,00 zł.

Okres realizacji projektu od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.


 

PROSIMY O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH

WZÓR PODAŃ O PRZELEWANIE ŚWIADCZEŃ NA RACHUNEK BANKOWY

 


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


 

 

"NASZE LEPSZE JUTRO"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie maj-grudzień 2020 r. realizuje projekt „Nasze lepsze jutro” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.
Działania skierowane są dla 12 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Celem projektu jest rozwój umiejętności, które przyczyniają się do uzyskania możliwie jak najlepszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia z zakresu aktywnej integracji z zachowaniem warunków sanitarnych odbywają się w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sosnowej 16.


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu