Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plakat - Dobra Jesień Życia, usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w mieście Konin, świadczonych w lokalnej społeczności poprzez objęcie 150 Seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez działalność Klubu Seniora, świadczenie usług opiekuńczych w lokalnej społeczności w postaci opieki domowej oraz teleopieki.

Rezultaty projektu:

 • Wzrost liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.
 • Wzrost liczby miejsc, w których świadczone są usługi opiekuńcze w lokalnej społeczności.
 • Wzrost liczby osób świadczących usługi społeczne w lokalnej społeczności.
 • Poszerzenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług przez Fundację Wiosna Jesień oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Koninie.

Wsparcie:

Klub Seniora

W ramach działalności Klubu Seniora oraz świadczenia w jego ramach usług opiekuńczych wsparciem zostanie objętych 110 Seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W Klubie Seniora prowadzone będą również zajęcia tematyczne oraz organizowane aktywności poza klubem (np. wyjścia na basen, do kina, teatru).

W ramach projektu sfinansowane zostanie niezbędne wyposażenie Klubu w meble, sprzęt oraz urządzenia a także koszty eksploatacji, zakup artykułów spożywczych oraz chemicznych, ubezpieczenie Uczestników, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć a także wynagrodzenie personelu.

Opieka domowa

W ramach usługi opieki domowej wsparciem objętych zostanie 40 Seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie świadczone będzie średnio po 32h miesięcznie na Uczestnika.
Świadczone usługi będą obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz kontakt z otoczeniem.

Teleopieka

W ramach usługi teleopieki wsparciem objętych zostanie 150 Seniorów będącymi Uczestnikami projektu. Każdy Uczestnik otrzyma teleopaskę. Teleopieka ma za zadanie uzupełniać świadczenia jakie Uczestnicy będą otrzymywać w ramach projektu, a jednocześnie zapewniać opiekunom faktycznym dodatkowych informacji o Uczestnikach.

Kryteria warunkujące udział w projekcie:
 • Miejsce zamieszkania: Konin.
 • Potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego.
 • Wiek 60+.
 Kryteria premiujące:
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Ograniczona samodzielność w zakresie więcej niż 1 codziennej czynności (skala barthel poniżej 80 pkt.).
 • Zaburzenia psychiczne.
 • Zaburzenia rozwojowe (zgodne z ICD 10).
 • Prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego.
 • Korzystanie z programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościowa.

Okres realizacji projektu: 01.05.2024 – 31.12.2026 

Wartość projektu:

 • Całkowita wartość projektu: 4 050 331,13 zł
 • Kwota dofinansowania UE: 2 835 231,79 zł

Realizatorzy:

 • Fundacja Wiosna Jesień, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
 • Miasto Konin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin

Adres:

 • Biuro projektu: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5, tel.: 63 249-96-55
 • Klub Seniora: 62-500 Konin, ul. Magnetytowa 7, tel.: 63 245-02-17