DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2020

Deklaracja dostępności serwisu internetowego moprkonin.lm.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego moprkonin.lm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-22

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Serwis:

 1. Jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 2. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 3. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 4. Serwis ma włączony tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 5. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące - zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
 6. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 7. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 8. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Przemysław Kasprzyk

Telefon: 63 242 62 32

Adres poczty elektronicznej: pkasprzyk@moprkonin.lm.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – budynek główny, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin

 1. Główna siedziba Ośrodka posiada dwa wejścia od ul. Przyjaźni:
  • oznaczone literą A -1 wejście, do którego prowadzą schody i zwykły podjazd na wózki,
  • oznaczone literą B -2 wejścia do którego prowadzą schody i podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. W sytuacji konieczności obsługi przez pracownika z pomieszczeń biurowych niedostępnych dla osoby na wózku inwalidzkim lub mającej trudności w poruszaniu się, pracownik schodzi do interesanta.
 3. Toaleta znajdująca się na parterze w części B nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym oraz niedosłyszącym.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin

 1. Do pomieszczeń biurowych Ośrodka są trzy możliwości wejścia:
  • Dla osób poruszających się na wózkach lub mających trudności w poruszaniu się - przejście przez budynek Komendy Miejskiej Policji do pomieszczeń biurowych i KASY na piętrze, możliwość przemieszczania się między kondygnacjami windą.
  • Wejście od tyłu budynku nie dostosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Wejście z przodu budynku nie dostosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 1. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na parterze.
 2. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone są na zewnętrznym parkingu.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym oraz niedosłyszącym.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul Staszica 17, 62-500 Konin

 1. Do pomieszczeń Sekcji znajdujących się na parterze prowadzi jedno wejście od ul. Staszica, do którego prowadzą schody oraz zwykły podjazd dla wózków.
 2. Dla osób na wózkach jest dostępny korytarz i pomieszczenia na parterze.
 3. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym oraz niedosłyszącym.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Klub Integracji Społecznej, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin

 1. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą wysokie schody, w szczycie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.
 2. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 3. Obiekt wyposażony jest w schodołaz do przemieszczania osób niepełnosprawnych na wózku.
 4. W budynku nie ma windy.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze.
 6. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym oraz niedosłyszącym.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.