"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2024 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2024 roku”.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

 • Obszar A – do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych- część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;-intensywność pomocy 55%.
 • Obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;- intensywność pomocy 55% - nie dotyczy projektów w urzędach.
 • Obszar C – do 74 500,00 zł – na tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;- intensywność pomocy 50%
 • Obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  • 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 351 500,00 zł dla autobusów;

Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 85% a w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 95%.

 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, do 17 500,00 na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;- intensywność pomocy 20%.
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi - intensywność pomocy 30%.

Adresatami pomocy mogą być dla:

obszaru A - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszaru B - gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

obszaru C – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszaru D -

 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

obszaru G – powiaty.

Terminy i miejsce składania wniosków:

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G Programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia do 31 stycznia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pok. nr 27, od poniedziałku do piątku w godz. od 0800 do 1500; tel. 63-249-96-42.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio do Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu, ul. Lindego 6.

Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące realizacji Programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl - Program wyrównywania różnic miedzy regionami III oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pok. nr 27.