Wspiera.MY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plakat projektu Wspiera.MY


W związku z zakończoną realizacją projektu „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach trwałości projektu i w zależności od zaistniałych potrzeb jest gotowy świadczyć usługi w zakresie:

  • Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  • Wsparcia psychologicznego dla rodzin biologicznych przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  • Wsparcia psychologicznego dla rodzin zastępczych
  • Wsparcia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ‘Prom’ w Koninie /Rodzinny Dom Dziecka/ w okresie od października 2016 r. do września 2018 r., jest realizatorem projektu pt. ‘Wspiera.MY’.

Realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki. Projekt wpisuje się w założenia strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025.

Przedmiot projektu, to interdyscyplinarne wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych. W ramach działań przewidzianych do realizacji, rodziny będą miały zapewnione wsparcie profilaktyczne, edukacyjne i opiekuńcze, nakierowane na pobudzenie aktywności i odpowiedzialności rodzin oraz minimalizowanie sytuacji trudnych i kryzysowych. Zostaną również zainicjowane prace, wspólnie z partnerem projektu, dotyczące opracowania strategii i planu działań na rzecz deinstytucjonalizacji rodzinnej pieczy zastępczej w Koninie.

Projekt skierowany do mieszkańców Konina, korzystających ze wsparcia Ośrodka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparciem objęte będą:

  • 33 rodziny biologiczne,
  • 48 rodzin zastępczych,
  • 8 rodzin, kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Rekrutacja do projektu prowadzona przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny.

Całkowita wartość projektu: 999 400,00 złotych, w tym
środki wspólnotowe: 849 490,00
budżet państwa: 99 940,00
budżet jednostki samorządu terytorialnego: 49 970,00

 

Logotyp Projektu Wspiera.MY

Artykuły

Widowisko teatralno – muzyczne ‘Calineczka’

Przejdź do - Widowisko teatralno – muzyczne ‘Calineczka’

We wtorkowe południe, 25 września br., w sali ‘Oskard’ Centrum Kultury i Sztuki odbyło się widowisko teatralno – muzyczne pt. ‘Calineczka’.

26 września 2018


Czytaj więcej o: Widowisko teatralno – muzyczne ‘Calineczka’

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu we wrześniu 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w sierpniu 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w lipcu 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w czerwcu 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w maju 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w kwietniu 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w marcu 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w lutym 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w styczniu 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w grudniu 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w listopadzie 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w październiku 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu we wrześniu 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w sierpniu 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w lipcu 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w czerwcu 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w maju 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w kwietniu 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w marcu 2017