Pilotażowy program Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Aktywny Samorząd

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w przypadku:

Modułu I:  dnia 30 sierpnia 2018 r.

Modułu II:

- dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

- dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

Miejsce składania wniosków dla mieszkańców Konina:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

ul. Przyjaźni 5,

pokój 14 i 15 - od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30.

 

Adresatem pomocy w Module I jest osoba niepełnosprawna, która:

Obszar A

Zadanie nr 1 - posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcje narządu ruchu; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie nr 2 - posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu, jest w wieku aktywności zawodowej.

 

Obszar B

posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narząd wzroku.

 

Obszar C

Zadanie nr 1 - znaczny stopień niepełnosprawności  lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienia, dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie nr 2 - posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – jest w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Obszar D

jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

 

Adresatem pomocy w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

– w module II - przerwa w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II należy do kompetencji Realizatora.

 

Wniosek o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu 'Aktywny samorząd' - pobierz

Zaświadczenie do pobrania  - pracodawca - pobierz

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dla potrzeb MOPR - pobierz

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dla potrzeb MOPR - koniec semestru - pobierz

Regulamin Programu Pilotażowego 'Aktywny Samorząd' - pobierz

Klauzula Informacyjna - pobierz