Informacja o bezpłatnych bankowych rachunkach rodzinnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2016

Od 20 sierpnia 2016 r. Banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe (tzw. SKOK) mogą oferować prowadzenie tzw. rachunku rodzinnego dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji.

Wpłaty oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera także opłat i prowizji za wydanie karty bankomatowej do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku. Umowa rachunku rodzinnego zawiera także numery rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny. Zaświadczenia o numerach tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające świadczenia niepodlegające egzekucji, stanowią załącznik do umowy rachunku rodzinnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie wydaje zaświadczenia wyłącznie w zakresie wypłacanych przez Ośrodek świadczeń.

Środki, które są wolne od zajęcia i mogą wpływać na tzw. rachunek rodzinny to:

  1. świadczenia, dodatki i inne kwoty, wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  2. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej, wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  3. środki o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych tj.:
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • świadczenia integracyjne,
  • świadczenie wychowawcze.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr telefonu (63) 249-96-25 lub w pokoju Nr 18 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przyjaźni 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.