Informacje ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy  z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 30 kwietnia 2014, poz.567) zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje za następujące okresy (art. 2 ust. 2 pkt 1-2 w/w ustawy):

  1. od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
  2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których (art.2 ust. 5 pkt 1-2 w/w ustawy):

  1. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
  2. na osobę wymagającą opieki zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego innej osobie.

Zasiłek dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługiwał wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego (art.2 ust. 3-4 w/w ustawy).

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja do 15 września 2014 r. Jeżeli w ww. okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa. Ustawa nie zawiera delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna odbywać się będzie na podstawie podania/wniosku strony. Organy właściwe realizujące świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, w celu usprawnienia procedury przyznawania zasiłku dla opiekuna, mogą jednak we własnym zakresie opracować własne formularze wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wzór wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna opracowany przez MOPR Konin znajduje się w zakładce Świadczenia->Zasiłek dla Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej->Formularze Wniosku i Oświadczeń do Pobrania.

Niezależnie od fizycznego kształtu wniosku/podania złożonego przez stronę (sporządzonego samodzielnie przez stronę, czy też złożonego w oparciu o opracowany przez organ właściwy formularz), wniosek taki powinien zawierać co najmniej takie same dane, jak dane wymagane we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego według stanu prawnego ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2012 r. tzn. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby sprawującej opiekę oraz dane osoby nad którą opieka jest sprawowana tj, imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.

Ponadto, od rolników, małżonków rolników lub domowników rolników ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, którym opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego/wykonywanie w nim pracy, wymagane będzie także złożenie odpowiedniego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym  złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań(art.3 w/w ustawy). Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 6 ust. 1 w/w ustawy).

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek (art. 6 ust. 2 w/w ustawy). Prawo do zasiłku dla opiekuna w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 6 ust. 3 w/w ustawy). W przypadku, o którym mowa w art.6 ust. 3 w/w ustawy, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (art. 6 ust. 4 w/w ustawy).

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy, organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna (art. 7 ust.1 w/w ustawy).

Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Kwota zasiłku dla opiekuna wynosi obecnie 620 zł miesięcznie.