Tłumacz języka migowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach poprawy dostępności, umożliwia osobom „Głuchym” korzystanie z tłumacza online polskiego języka migowego PJM w siedzibie Ośrodka oraz z dowolnego miejsca za pomocą telefonu klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie telefonu, lub innego urządzenia pośredniczy w rozmowie Klient – Pracownik Ośrodka. Do realizacji połączenia potrzebne jest dowolne urządzenie mobilne lub stacjonarne z dostępem do Internetu oraz kamerą przednią i mikrofonem, aktualna przeglądarka Chrome, Firefox, Opera, Edge.

 

Połączenie w siedzibie Ośrodka

W przypadku obsługi osoby „Głuchej” pracownik Ośrodka łączy się przy pomocy komputera służbowego online z Tłumaczem MIGAM w celu porozumienia się z osobą „Głuchą” i załatwienia sprawy urzędowej. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video.

 

Połączenie z telefonu klienta z dowolnego miejsca

 1. Wejdź na stronę https://tlumacz.migam.org/mopr_konin
 2. Kliknij w przycisk „Połącz z tłumaczem” i poczekaj na nawiązanie połączenia z tłumaczem online.
 3. Wyraź zgody na dostęp przeglądarki do kamery i mikrofonu urządzenia, a następnie poczekaj na połączenie video z tłumaczem języka migowego.

 

Połącz z tłumaczem

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z pomocy tłumacza migowego

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie z siedzibą przy ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242 62 32, e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych - Joanna Jaworska, kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, tel. 63 24 99 671, lub pod adresem e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usługi zdalnego tłumacza języka migowego z zakresu polskiego języka migowego (PJM). Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w czasie rzeczywistym bez ich utrwalania.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związany z zapewnieniem dostępu do świadczenia usługi tłumacza polskiego języka migowego oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wypełnienie obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 5. Podając dane dodatkowe traktujemy Pani/ Pana zachowanie, jako działanie potwierdzające, że wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/ Pana sprawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów
  • podmioty uprawnione na mocy zawartych umów, z administratorem danych, na powierzenie przetwarzania danych osobowych, w tym: podmiot zapewniający dostawę usług dostępu do świadczenia usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), tj. Migam „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (01-540) przy ul. Hauke-Bosaka 16a (w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych można kontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby Migam „RKPK” lub e-mail: piotr.gniadzik@migam.org) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Zakres przysługujących Pani/ Panu praw zależy od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych i sposobów ich gromadzenia.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest konieczne, aby móc skorzystać ze świadczenia usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), niepodanie danych uniemożliwi świadczenie dla Pani/ Pana takiej usługi.
 11. W stosunku do danych osobowych, które zostały przez Panią/ Pana podane nieobowiązkowo, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 12. Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będzie wobec nich profilowania.