Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka tzw. becikowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.

Z wnioskiem o jednorazową zapomogę tytułu urodzenia się żywego dziecka może wystąpić:

  • matka lub ojciec dziecka;
  • opiekun prawny dziecka;
  • opiekun faktyczny dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

 

Kryterium dochodowe

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Prawo do w/w świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W celu uzyskania szczegółowych, wiążących informacji dotyczących sposobu ustalania dochodu w indywidualnej sprawie prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji do spraw Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPR Konin, którzy ustalą w indywidualnej sprawie sytuację dochodową i rozstrzygną czy w/w świadczenie przysługuje.

 

Zaświadczenie lekarskie

Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić wraz z wnioskiem zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna.

Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Karta ciąży, wyniki badań, wypis ze szpitala oraz wszelkie inne dokumenty związane z przebiegiem ciąży nie są dokumentami uprawniającymi do otrzymania becikowego.

Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Ministerstwo Zdrowia udzieliło następujących wyjaśnień dot. zasad wystawiania w/w zaświadczenia w przypadku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną za granicą:

Uznaje się, że przedstawienie przez zainteresowaną przedmiotowej dokumentacji medycznej, w wiarygodnym tłumaczeniu na język polski – lekarzowi w kraju, upoważnia tego lekarza do wydania zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Każdy lekarz, do którego zgłosi się kobieta w ciąży bez względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzającej pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą) może potwierdzić wykonanie badań przez lekarza ginekologa.

Opieka medyczna może być sprawowana zarówno przez lekarzy wykonujących zawód w zakładach opieki zdrowotnej, w ramach grupowej praktyki lekarskiej, jak i indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, niezależnie od tego, kto finansuje wykonanie świadczenia zdrowotnego.

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Informacja dla osób, których członek rodziny przebywa lub pracuje w innym kraju Unii Europejskiej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

 

Wymagane dokumenty:

 

Formularze wniosków do pobrania