Program Aktywny Samorząd - edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program: Aktywny Samorząd

 

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wartość dofinansowania: 341 226,00 zł

 

Wartość całkowita: 341 226,00 zł

 

Opis programu:

Program w całości finansowany jest ze środków PFRON i jest adresowany do osób niepełnosprawnych, uczących się w szkołach policealnych lub kolegiach, studiujących, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych, zarejestrowanych w PUP, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, (dofinansowanie lub refundacja), w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II

dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Dane kontaktowe do koordynatora:

Imię i nazwisko: Aneta Lewandowska

e-mail: alewandowska@moprkonin.lm.pl

Tel.: 63 24 99 642

 

Plakat Program Aktywny Samorząd