Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 - edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023

 

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja celowa z budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania: 3 400 000,00 zł na 2023 r.

 

Wartość całkowita: 4 250 000,00 zł na 2023 r.

 

Opis programu:

W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj. osoby samotnie gospodarujące – 1552,00 zł, osoby w rodzinie – 1 200,00 zł. Program daje możliwość udzielenia pomocy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie zakupu posiłków w szkołach, przedszkolach i żłobku. Ponadto osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych w szczególności osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, mogą uzyskać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 

Cel główny programu:

Celem programu jest poprawa życia osób i rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży.

 

Efekty/ działania programu:

Ograniczenie zjawiska niedożywienia, w tym dzieci i uczniów, które wynika z trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin.

 

Dane kontaktowe do koordynatora:

Imię i nazwisko: Aneta Lewandowska

e-mail: alewandowska@moprkonin.lm.pl

Tel.: 63 24 99 642

 

Plakat Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023