Program Aktywny Samorząd - edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program: Aktywny Samorząd

 

Rodzaj dotacji budżetowej:  program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wartość dofinansowania: 384 812,00 zł

 

Wartość całkowita: 414 623,67 zł

 

Opis projektu:

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, (dofinansowanie lub refundacja), w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Zadanie 5 kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pokrycie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

Zadanie 4 – pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pokrycie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. tj. dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Moduł II

dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  • opłata za naukę (czesne);
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami - studiujących lub uczących się w szkołach policealnych, aktywnych zawodowo i jednocześnie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostających w zatrudnieniu, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.

 

Plakat Program Aktywny Samorząd