Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku”.

 

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

obszar A – (do 165 000,00 zł) (za jeden projekt) - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne - 55% dofinansowania;

obszar B – (do 150 000,00 zł) likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w:

  • placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy - 55% dofinansowania,
  • w urzędach - 35% dofinansowania.

obszar C – (do 34 000,00 zł) tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku - 70% dofinansowania;

obszar D – likwidacja barier transportowych:

  • (do 90 000,00 zł) dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
  • (do 80 000,00 zł) dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi;
  • do 270 000,00 zł dla autobusów.

Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 60% dofinansowania, a w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 70% dofinansowania.

obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - do 15000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % tego projektu - 25% dofinansowania;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - 50% dofinansowania.

Realizator programu: Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

Adresatami pomocy mogą być dla:

obszaru A - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszaru B - gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

obszaru D:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

obszaru G – powiaty.

 

Terminy i miejsce składania wniosków:

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G Programu przyjmowane będą w terminie od 2 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pok. nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. od 0800 do 1500; tel. 63-249-96-22.

W przypadku obszaru A i E programu - projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu, ul. Lindego 4 w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące realizacji Programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce - Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie - Program wyrównywania różnic miedzy regionami III (- Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pok. Nr 15.