'RODZINA 500 +'

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

UWAGA !

Przy składaniu wniosków na portalu E-PUAP proszę zwrócić uwagę, czy wybrana instytucja to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Proszę nie składać wniosków w Elektronicznej Skrzynce Podawczej (ESP), której adresatem jest Konin-Miasto na prawach Powiatu.


 

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie miasta konina ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego.

 

I. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Program 'Rodzina 500 plus' to systemowe wsparcie polskich rodzin, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad dzieckiem i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Do członków rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

Ważne!

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Ważne!

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci, wskazane przez osobę uprawnioną: matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka lub opiekuna prawnego dziecka.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego lub stypendiów dla uczniów i studentów.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie (uzyskanie i utrata dochodu, zmiana w składzie rodziny, zawarcie związku małżeńskiego).

 

II. Składanie wniosków.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Przyjaźni 5, w pokoju 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00.

 

Ważne!

Jeżeli wnioski złożone zostaną w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, świadczenie zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.) prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Organ będzie miał na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego do trzech miesięcy, licząc od dnia prawidłowo złożonego wniosku.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wchodzi w życie. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać także przez Internet za pomocą portalu empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. By móc załatwiać sprawy urzędowe przez Internet należy:

 1. Założyć konto na ePUAP - wypełnić krótki formularz rejestracyjny i założyć konto, które będzie służyło jako skrytka elektroniczna do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu należy wskazać adres skrytki ePUAP, jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia będą otrzymywane również na wskazany adres email.
 2. Potwierdzić profil zaufany. Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Należy zalogować się na konto ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. W tym celu należy udać się do najbliższego urzędu skarbowego lub ZUS z dowodem osobistym lub paszportem. Na portalu informacyjno – usługowym Empatia zawarte będą informacje ważne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, a także z funduszu alimentacyjnego. Znajdą się także formularze wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne, statystyki, przydatne linki oraz adresy.

Wnioski złożone przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego przekierowane będą do organu właściwego. Oznacza to, że systemy te będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego odbywać się będzie drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.

Świadczenia wychowawcze będą przede wszystkim przelewane na konto osobiste, wskazane we wniosku, przez osobę ubiegającą się o ustalenie prawa do świadczenia. Posiadanie konta stanowić będzie udogodnienie dla mieszkańców, jednocześnie przyspieszy czas realizacji świadczeń. Pieniądze będą wypłacane również w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, przy ul. Przyjaźni 5.

 

Dodatkowe informacje, podręczniki, informatory można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

UWAGA! Prosimy o częste odwiedzanie witryny, gdyż informacje na niej zawarte ulegają na bieżąco ciągłym zmianom!

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 1. W jakiej formie będzie można składać wnioski?
  • Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można będzie składać w formie elektronicznej, nadesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście.
  • Wnioski przez Internet można będzie złożyć za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
  • Wnioski złożone przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego przekierowane będą do organu właściwego, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Oznacza to, że systemy te będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru, będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, odbywać się będą drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.
  • W przypadku e-wniosków wymagany jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

 2. Gdzie mieszkańcy miasta mogą uzyskać informacje na temat świadczenia wychowawczego?
  • Informacje udzielane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pod następującymi numerami telefonów: 63 249 96 10 i 63 249 96 63.
  • Na portalach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, pod adresem: http://www.moprkonin.lm.pl oraz Urzędu Miejskiego w Koninie pod adresem: http://www.konin.pl/index.php/program-rodzina-500-plus.html
  • Wnioski na świadczenie wychowawcze można pobrać:
  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pokój nr 17 (okienko) - od godz. 8:00 do 15:00,
   • ze strony internetowej Ośrodka http://www.moprkonin.lm.pl 
   • W informacji Program „Rodzina 500+” umieszczone są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pdf i Word) oraz wymagane załączniki.

 

Formularze wniosków do pobrania

 

 Punkt przyjmowania wniosków:

MOPR Konin Przyjaźni 5