Komunikaty MRPiPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komunikat w sprawie zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378 z późn. zm.) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Jednocześnie, zgodnie z art. 29 w/w ustawy zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. W przypadku, gdy osoba uprawniona otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu. W przypadku podniesienia wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się wyrównania za okres od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego.

Oznacza to, że w przypadku gdy na podstawie orzeczenia sądu, zmieniła się wysokość przysługujących alimentów nie od pełnego miesiąca lecz od konkretnie określonego dnia i w konsekwencji komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne dla nowej kwoty także od tego dnia, organ właściwy dokonuje wyrównania wysokości przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego również od tego dnia lub analogicznie od tego dnia żąda zwrotu świadczenia zgodnie z art. 29 ust. 2 w/w ustawy.

Dla przykładu: podwyższenie alimentów z kwoty 300 zł do 500 zł, zgodnie z orzeczeniem sądu, następuje od dnia 14 listopada. Wysokość świadczenia za listopad wynosi wówczas: (300 zł x 13 dni/30 dni + 500 zł x 17 dni/30 dni) = 413,33 zł. Od grudnia osobie przysługuje już 500 zł. Powyższe obliczenie wynika z warunku zawartego w cytowanym powyżej przepisie art. 10 ust. 1 ustawy tj. prawa do świadczenia w wysokości bieżąco ustalonych alimentów.