Aktualności i Komunikaty MRPiPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przyznawanie świadczeń na 2017-2018 rok

Więcej informacji - tutaj

 


Terminy przyjmowania i realizacji wniosków na 2017-2018

Więcej informacji - tutaj

 


Artykuły

Informacja o podstawowych warunkach przyznawania nowego świadczenia rodzinnego – świadczenia rodzicielskiego od dnia 01-01-2016 r.

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

26 listopada 2015


Czytaj więcej o: Informacja o podstawowych warunkach przyznawania nowego świadczenia rodzinnego – świadczenia rodzicielskiego od dnia 01-01-2016 r.

Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku będą  przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 3 sierpnia 2015 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2015 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku będą przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2015 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września realizacja świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada realizacja świadczeń za listopad nastąpi do 31 grudnia 2015 roku.

Wymienione wnioski oraz szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. Od 8:00 do 15:30 w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 lub pod nr tel. 063 242 62 32. Zapraszamy także do korzystania ze strony internetowej Ośrodka www.moprkonin.lm.pl. Z powyższej strony można także pobrać druki niezbędne do ubiegania się o w/w świadczenia.


Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji.

Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2014 r., poz. 1652.

Skutkiem powyższego wyroku, osoby, które w przeszłości otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj., zgodnie z art. 57 § 3 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, do dnia 29 grudnia 2014 r. włącznie, mają prawo wnieść skargę o wznowienie postępowania.

Organem administracji publicznej właściwym w sprawie rozpatrzenia skargi jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli organ ten stwierdzi istnienie podstaw do uchylenia decyzji na podstawie art. 145a Kpa, uchyli decyzję wydaną stronie na podstawie przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją i wyda nową decyzję ustalającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, bez zastosowania tego przepisu.


Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13, w sprawie zgodności z Konstytucją art. 16a ust. 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych

- na podstawie komunikatu TK po rozprawie w ww. sprawie, zamieszczonego na stronie internetowej: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7169-prawo-do-swiadczenia-pielegnacyjnego/

 

W wyroku z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

  • Art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 69 konstytucji.
  • Art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę  nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Odnosząc się do ww. rozstrzygnięcia dotyczącego art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, Trybunał Konstytucyjny, w ustnym uzasadnieniu wyroku oraz w komunikacie zamieszczonym po rozprawie na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego, zawarł informacje, iż:

orzekł o częściowej niekonstytucyjności wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego,

wyrok nie oznacza zatem usunięcia tego kryterium z ustawy,

nie stanowi również podstawy do uchylenia decyzji, które już przyznały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

nie kreuje także nowego prawa do żądania świadczenia przez opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność ich podopiecznych powstała już po okresie dzieciństwa.

Ponadto, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że wykonanie ww. wyroku wymaga podjęcia niezbędnych oraz niezwłocznych działań ustawodawczych prowadzących do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawodawca ma w tej kwestii pewien margines swobody. Powinien wszakże uwzględnić zarówno możliwości finansowania świadczeń z budżetu państwa, jak również uszanować poprawnie nabyte prawa osób, które korzystają obecnie ze świadczeń w zaufaniu do państwa.

Powyższy wyrok oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw i publikację przez Trybunał Konstytucyjny pełnego, pisemnego uzasadnienia, co stanowić będzie podstawę do podjęcia działań ustawodawczych zmierzających do realizacji ww. wyroku.


Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2014/2015


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku będą przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia 2014 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2014 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku będą przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2014 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września realizacja świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada realizacja świadczeń za listopad nastąpi do 31 grudnia 2014 roku.

Wymienione wnioski oraz szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 lub pod nr tel. 063 242 62 32. Zapraszamy także do korzystania ze strony internetowej Ośrodka www.moprkonin.lm.pl. Z powyższej strony można także pobrać druki niezbędne do ubiegania się o w/w świadczenia.

Przypominamy, że termin składania wniosków o ustalenie prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku upływa z dniem 15 września 2014 r.


Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Źródło:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informacja-o-opublikowaniu-ustawy/


Uwaga!!!

Z dniem 1 stycznia 2013r. zmianie uległy przepisy, na mocy których  przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody uzyskane w 2011 r.

Powyższe zmiany dotyczą wyłącznie dzieci urodzonych, objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo dzieci przysposobionych od 1 stycznia 2013 r.

W przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka  na dziecko  urodzone, objęte opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecko przysposobione przed 1 stycznia 2013r. kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).


Informacja na temat zaświadczenia lekarskiego wymaganego przy ubieganiu się o tzw. 'becikowe' i dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wymóg dołączenia do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenia lekarskiego dotyczy wniosków składanych od 1 listopada 2009 r. bez względu na termin urodzenia dziecka.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Zdrowia:

  1. Uznaje się, że przedstawienie przez zainteresowaną (po porodzie) przedmiotowej dokumentacji medycznej, w wiarygodnym tłumaczeniu na język polski – lekarzowi w kraju, upoważnia tego lekarza do wydania zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
  2. Osobą uprawnioną do wystawienia zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie przez kobietę w ciąży pod opieką lekarską jest wyłącznie lekarz, a nie np. położna.
  3. Każdy lekarz, do którego zgłosi się kobieta w ciąży bez względu na specjalizację, a który może potwierdzić wykonanie badań określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305) może wystawić zaświadczenie.
  4. Lekarz może wystawić zaświadczenie na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzającej pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być m. in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą).
  5. Opieka medyczna może być sprawowana zarówno przez lekarzy wykonujących zawód w zakładach opieki zdrowotnej, w ramach grupowej praktyki lekarskiej, jak i indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, niezależnie od tego, kto finansuje wykonanie świadczenia zdrowotnego.
  6. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej to świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Zasiłek pielęgnacyjny dla osób przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy, oznaczają następujące podmioty: dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. W związku z powyższym, jest instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie taka instytucja, spośród wyżej wymienionych, która nie nakłada na osobę w niej przebywającą obowiązku ponoszenia opłat za utrzymanie. Jeśli jednak instytucja nakłada na osobę w niej przebywającą obowiązek ponoszenia w części bądź całości kosztów utrzymania, wówczas – niezależnie od sposobu, w jaki osoba te opłaty finansuje – instytucja taka, nie jest dla osoby w niej przebywającej instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie, w rozumieniu art. 16 ust. 5 ustawy i zasiłek pielęgnacyjny jej przysługuje.


Komunikat w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych dla uczniów w klasach maturalnych

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

W rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych zakończenie nauki w szkole jest związane z zakończeniem roku szkolnego, a nie z zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Z tego względu prawo do świadczeń rodzinnych dla uczniów w programowo najwyższych klasach (semestrach) szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych przysługuje do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.