Dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z poźn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Załączniki wymagane do wniosku:

 1. Dokument potwierdzający niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Wniosek lekarza pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (w przypadku konieczności uczestnictwa w turnusie opiekuna we wniosku musi być wyraźne uzasadnienie), sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.
 3. Oświadczenie o wyborze turnusu w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków i organizatorów.

Wysokość dofinansowania

 • 30% - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
 • 27% - przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% - przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% - przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe (kliknij tutaj)

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwota dofinansowania może być pomniejszona o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Miejsce składania wniosku

Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5 pokój 15.