Program Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Aktywny Samorząd

 

UWAGA MIESZKAŃCY KONINA

 

Prezydent Miasta Konina wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ponownie przystąpił za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji programu AKTYWNY SAMORZĄD.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, (dofinansowanie lub refundacja), w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 oraz Zadanie 4 – zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 oraz Zadanie 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy.

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, Zadanie 3 oraz Zadanie 4 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2: kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3:

   • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

   • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Zadanie 4:

   • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

   • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Zadanie 5: zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. tj. dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.

 

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne);

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);

 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Program 'Aktywny Samorząd' skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami - studiujących lub uczących się w szkołach policealnych, aktywnych zawodowo i jednocześnie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostających w zatrudnieniu, posiadających stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.

W 2024 roku wnioski w ramach Programu 'Aktywny Samorząd' MODUŁ I i MODUŁ II dla Wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest Miasto Konin przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

 

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU JEST:

 

I. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie MODUŁ I:

 • od 1 marca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie MODUŁ II:

 • od 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),

 • od 1 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

 

Bliższe informacje:

na stronach www.moprkonin.lm.pl, www.pfron.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5, pok. 15, tel.: 63 249 96 22.