Informacje ogólne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Masz problem NAPISZ

e-mail: pomagamy_sobie@moprkonin.lm.pl

Baza poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej

AKTUALNIE REALIZOWANE PROGRAMY:

Program profilaktyczno - edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Cele i zadania programu:

 1. Poznanie środowiska rodzinnego
 2. Zmniejszenie zaległości edukacyjnych
 3. Kształtowanie osobowości
 4. Poprawa relacji rodzinnych rodzic – dziecko
 5. Budowanie relacji wspierających w ramach grup wsparcia dla osób dorosłych

Adresaci Programu:

Rodzice z dziećmi i osoby przebywające w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej.

Realizacja programu:

Zajęcia będą prowadzone w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie przy ulicy Staszica 17. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z Programem z uwzględnieniem kontraktu socjalnego.

 

Program aktywizująco - wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych

Cele programu:

 1. Umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w rodzinie społeczeństwie poprzez wsparcie osób i rodzin przebywających w mieszkaniach chronionych.
 2. Pomoc osobom (rodzinom) w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych.
 3. Motywowanie w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy.
 4. Pomoc w integracji ze środowiskiem i społecznością lokalną.
 5. Zwiększenie kompetencji rodzicielskich, umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych.
 6. Wskazanie alternatywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu.

Adresaci programu:

Odbiorcami programu są osoby, którym przyznano decyzją pomoc niepieniężną w formie pobytu w mieszkaniach chronionych przy ul. Dworcowej 7 w Koninie.

Realizacja programu:

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

INTERNET – NOWA DROGA POMOCY

Odpowiedzi na Państwa pytania przez całą dobę udzielają specjaliści Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny.

Udzielanie pomocy poprzez kontakt wirtualny staje się coraz powszechniejsze. Powodami, dla których tak się dzieje jest swoboda i bezpieczeństwo wypowiedzi. Ludzie używają Internetu do poszukiwania informacji, rozwiązań czy pomocy w swoich problemach życiowych, również psychologicznych, interpersonalnych. Zwracanie się po bezpośrednią pomoc często wiąże się ze stresem i trudnymi emocjami, m.in. wstydem, lękiem, koniecznością opowiadania bolesnych przeżyć i niepewnością co do reakcji słuchacza. Napisanie maila wydaje się prostsze niż spotkanie z psychologiem czy rozmowa telefoniczna.

Pomaganie poprzez Internet mieści się w obszarze interwencji kryzysowej i poradnictwa psychologicznego, nie jest jednak psychoterapią, ponieważ zachodzą tutaj zbyt poważne zakłócenia w komunikacji i relacji interpersonalnej. W psychoterapii bezwzględnie konieczna jest osoba, rzeczywista i bezpośrednia relacja z psychoterapeutą – drugim człowiekiem.

Internetowa pomoc to:

 • nawiązanie kontaktu,
 • diagnoza problemowa,
 • dostarczenie wsparcia, nazywanie sytuacji, emocji, problemów, mechanizmów przemocy i kryzysu – co jest istotne ze względu na obecność wielu trudnych, intensywnych emocji,
 • podkreślanie zasobów i mocnych stron klienta,
 • motywowanie,
 • edukacja o zjawisku przemocy, prawach i możliwościach prawnych, proceduralnych i instytucjonalnych pomocy pokrzywdzonym.

Korzyści z pomagania drogą mailową:

 • pisząc do nas klienci sami wyznaczają czas, jaki jest im potrzebny na opowiedzenie o swoich przeżyciach, sami też kontrolują ile informacji i w jaki sposób chcą przekazać,
 • udzielanie pomocy dotyczących nie tylko zagadnień interwencji psychologicznej, ale też informacji z zakresu znajomości procedur i przepisów prawa, co wiąże się z koniecznością konsultacji z innymi profesjonalistami; z jednej strony wydłuża to czas odpowiadania, ale z drugiej strony daje możliwość pełniejszego ustosunkowania się do sprawy przedstawionej przez nadawcę,
 • konsultacja interdyscyplinarna umożliwia pełniejsze spojrzenie na sytuację klienta i przez to dostarczenie mu bardziej profesjonalnej pomocy (w przypadku udzielania bezpośredniej pomocy nie zawsze jest możliwość konsultacji np. z prawnikiem, terapeutą czy pracownikiem socjalnym, daje czas na odroczenie odpowiedzi, żeby zastanowić się, rozwiać wątpliwości).

Wniosek nasuwa się jeden: sens i potrzeba pomagania ludziom przez Internet nie podlega dyskusji. Z tego powodu poradnictwo mailowe jako specyficzna forma pomagania jest bardzo przydatna.

 

SEKCJA PORADNICTWA RODZINNEGO

I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE

Konin, ul. Staszica 17

Tel. 244-59-16

Tel. zaufania 244-59-20

Niebieska Linia 0-801-141-286

e-mail: pomagamy_sobie@moprkonin.lm.pl

 

FORMY WSPARCIA

Świadczy pomoc osobom i rodzinom, które w wyniku zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych, sytuacji rodzinnej

- zwłaszcza przemocy znalazły się w stanie nagłego czy przewlekłego kryzysu i potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu tej sytuacji

 

Zapewnia kompleksowe warunki do odbudowania podstawowego poczucia bezpieczeństwa

- wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz wsparcie w podjętych próbach reorganizacji życia

 

ZAKRES
ZADAŃ

Diagnoza sytuacji kryzysowej

- ustalenie źródeł kryzysu, określenie stanu psychicznego i społecznych skutków

 

Zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej

- przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia

 

Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

- bezpiecznego schronienia

 

Współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie organizowania kompleksowych działań pomocowych oraz realizacji procedury ‘Niebieskiej Karty’

- stosownie do rozpoznanej sytuacji

 

Animowanie i prowadzenie

- grup wsparcia, grup samopomocowych

 

OBSZARY
DZIAŁANIA

Działalność edukacyjno - informacyjna

- realizowana w siedzibie Sekcji lub telefonicznie każdego dnia przez 24h na dobę pod nr tel.: (63) 244 59 16

 

Poradnictwo specjalistyczne:

- z zakresu poradnictwa socjalnego,

- konsultacje psychologiczne

 

Pomoc terapeutyczno - wspierająca:

- indywidualna terapia krótkoterminowa,

- grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

 

Pomoc interwencyjna - realizowana na terenie placówki oraz poza nią w terenie:

- nawiązanie relacji z osobą doświadczającą przemocy,

- obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego i ostrych reakcji kryzysowych: strachu, lęku, myśli samobójczych,

- doradztwo, budowanie planu pomocowego i wspieranie w jego realizacji

 

Całodobowe schronienie

- do 3 miesięcy łącznego pobytu, w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia

 

 

DO DYSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW

5 wieloosobowych pokoi z ilością miejsc sypialnych dostosowaną do potrzeb rodziny

 

 

Ogólnodostępna kuchnia wyposażona w naczynia i sprzęt gospodarstwa domowego oraz świetlica z miejscem do nauki i zabaw dla dzieci

 

 

Dwie łazienki wraz z pralnią

 

 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII - na prośbę rodziców

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu
  ul. Jarzębinowa 24/27
  tel. (071) 367 79 72

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi
  ul. Wapienna 24 a
  tel. (042) 651 43 34

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “ Kąt’ w Warszawie
  ul. Zorzy 17
  tel. (022) 613 30 07

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “ SOS’ w Warszawie
  ul. Żymanowskiego 36
  tel. (022) 647 01 16

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
  ul. Wróblewskiego 5
  tel. (059) 814 40 49