Informacje ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejsce złożenia dokumentów

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także druki wniosków można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie z siedzibą przy ul. Przyjaźni 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 0 63 242-62-32.

Ustalaniem uprawnień oraz wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla mieszkańców Konina zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Koninie z siedzibą przy ul. Przyjaźni 5.

 

Termin i sposób załatwienia spraw

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Odwołania

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołania należy wnosić za pośrednictwem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.).

 

Wezwania

W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Może się zdarzyć tak, że już po przyznaniu świadczeń dostaniesz z urzędu pismo z prośbą o podanie szczegółów, które mają wpływ na prawo do świadczeń.