DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu internetowego moprkonin.lm.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego moprkonin.lm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów opublikowanych w formie plików PDF nie jest w pełni dostępna cyfrowo,
 • część dokumentów może być opublikowana w formie skanu,
 • część dokumentów, np. wzory wniosków jest udostępniona w formie linku do strony zewnętrznej; dokumenty te mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe i nietekstowe mogą mieć zbyt niski kontrast.

Powody niezgodności lub wyłączenia:

 • strona internetowa została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty (np. skany) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wszelkie nieprawidłowości będziemy korygować oraz dokładać starań, by nowe publikacje były przygotowywane poprawnie.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Data ostatniego przeglądu: 2024-03-29

 

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji:

 1. Jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych.
 2. Obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 3. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.
 4. Strona ma włączony tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 5. Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące - zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
 6. Linki – także te prowadzące do stron zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 7. Całość strony oparta jest na stylach CSS.

Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemami lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba wyznaczona do kontaktu: Przemysław Kasprzyk

Telefon: 63 249 99 607

Adres poczty elektronicznej: pkasprzyk@moprkonin.lm.pl

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną oraz informacyjno - komunikacyjną prosimy o kontakt:

Osoba wyznaczona do kontaktu: Karina Piątkowska

Telefon: 63 249 99 606

Adres poczty elektronicznej: kpiatkowska@moprkonin.lm.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo do wystąpienia z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli tego dotyczy żądanie,
 • sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. W uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Procedura dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma również prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli tego dotyczy wniosek,
 • sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować wniosek niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Prezesa Zarządu PFRON.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – budynek główny, ul. Przyjaźni 5

Obsługa administracyjno - biurowa w zakresie realizowanych zadań.

Budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony z lat 70-tych (parter, piętro) w końcu lat ’90 adaptowany na pomieszczenia biurowe Ośrodka.

Dojazd do siedziby Ośrodka stanowi droga osiedlowa zespolona strukturą nawierzchni z terenem bezpośrednio przylegającym do budynku Ośrodka, stanowiąc jednolitą i jednorodną powierzchnię, wykonaną z betonowych elementów tworzących efekt plastra miodu. Nawierzchnia z lat 70-ych posiada wiele nierówności i ubytków mogących stanowić utrudnienia w poruszaniu się osób z różnymi dysfunkcjami.

Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami spełniające wymogi jeśli chodzi o wymiary i oznakowanie poziome.

Główna siedziba Ośrodka posiada dwa wejścia od ul. Przyjaźni:

 • oznaczone literą A - wejście, do którego prowadzą schody i zwykły podjazd na wózki inwalidzkie,
 • oznaczone literą B - wejścia do którego prowadzą schody i podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 1. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 2. Umożliwiamy dostęp alternatywny - osoba może skorzystać ze wsparcia pracownika w zakresie np. umożliwienia dojścia w asyście pracownika do biura, w którym sprawa klienta zostanie załatwiona, możliwości obsługi klienta przez pracownika merytorycznego w pomieszczeniu (dostępnym architektonicznie).
 3. Toalety znajdujące się na parterze i na piętrze nie spełniają warunków dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających komunikowanie się osobom niedosłyszącym.
 6. Możliwość skorzystania z tłumacza online polskiego języka migowego PJM w siedzibie Ośrodka.
 7. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku wypukłym, czy powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

 

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul Staszica 17

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej - całodobowe miejsca schronienia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Budynek dwukondygnacyjny z lat około 70-tych, pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na parterze budynku Żłobka Miejskiego w Koninie.

Dojazd do Ośrodka od ul. Staszica. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się chodniki.

Przed budynkiem w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do zajmowanej przez Ośrodek części budynku brak miejsc parkingowych, w tym spełniających wymogi dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 1. Do pomieszczeń Sekcji znajdujących się na parterze prowadzi jedno wejście od ul. Staszica, do którego prowadzą schody oraz zwykły podjazd dla wózków.
 2. Toalety nie spełniają warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Wąskie korytarze, dojścia, przejścia oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń nie spełniają warunków dostępności.
 4. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających komunikowanie się osobom niedosłyszącym.
 6. Możliwość skorzystania z tłumacza online polskiego języka migowego PJM w siedzibie Poradnictwa.
 7. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku wypukłym, czy powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Klub Integracji Społecznej, ul. Magnetytowa 7

Budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w windę. Pomieszczenia Klubu Integracji Społecznej zlokalizowane są na parterze i posiadają odrębne, szerokie wejście.

Szerokie dojścia, przejścia, drzwi do pomieszczeń spełniające wymogi dostępności.

Dojazd do siedziby Klubu stanowi droga gruntowa utwardzona, w niektórych miejscach nierówna, co może stanowić niewielkie utrudnienia w poruszaniu się osób z różnymi dysfunkcjami.

Przed budynkiem w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do zajmowanej przez Klub części budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych spełniające wymogi dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 1. Budynek jest wyposażony w windę.
 2. Toalety spełniają warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku brak pętli indukcyjnych ułatwiających komunikowanie się osobom niedosłyszącym.
 5. Możliwość skorzystania z tłumacza online polskiego języka migowego PJM w siedzibie Klubu.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku wypukłym, czy powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.