Dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

Art. 35a ust.1 pkt 7d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Załączniki wymagane do wniosku:
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  • Kopie aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, jeśli takie osoby są (oryginał do wglądu),
  • Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty uzasadniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności,
  • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kopie zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowienie opiekuna prawnego. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika kopie pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza (oryginał do wglądu),
  • Zgodę właściciela budynku lub mieszkania, w którym na stałe zamieszkuje osoba niepełnosprawna i w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (w koniecznych przypadkach),
  • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności lub umowa najmu lokalu),
  • Klauzula informacyjna.

Wysokość i warunki dofinansowania

 • Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej mieszkającej na terenie miasta Konina, która ma trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.
 • Do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% ceny brutto usługi.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy.

Termin i sposób realizacji

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Konina, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, a Wnioskodawcą.

Tryb odwoławczy

brak

Miejsce składania wniosku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 62 – 510 Konin, ul. Przyjaźni 5, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

 

Podstawą złożenia wniosku w formie elektroniczej jest: