Dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt 7d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Załączniki wymagane do wniosku:
  • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
  • Kopie aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą jeśli takie osoby są (oryginał do wglądu).
  • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kopie zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowienie opiekuna prawnego. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika kopie pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza (oryginał do wglądu).
  • Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty uzasadniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
  • Opinia lekarza, psychologa lub pedagoga szkolnego lub z poradni pedagogiczno-psychologicznej (w koniecznych przypadkach).
  • Oferta cenowa od sprzedawcy.
  • Klauzula informacyjna.

Wysokość dofinansowania

Do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Termin i sposób realizacji

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a osobą niepełnosprawną.

Wymagania jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie

Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym mieszkającym na terenie miasta Konina, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie środków z Funduszu. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% ceny brutto kosztu urządzenia lub usługi. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy.

Tryb odwoławczy

Brak

Miejsce składania wniosku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 62 - 510 Konin, ul. Przyjaźni 5, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

 

Podstawą złożenia wniosku w formie elektroniczej jest: