Pomoc świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie - Допомога, що надається Муніципальним центром допомоги сім’ї у м. Конін

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Допомога, що надається Муніципальним центром допомоги сім’ї у м. Конін громадянам України на підставі Закону від 02.03.2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Prawo do skorzystania ze świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie mają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL.

Громадяни України, які законно в’їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України і мають номер PESEL, мають право користуватися послугами Муніципального центру допомоги сім’ї в Коніні.

 

Świadczenia wypłacane przez MOPR, do których prawo nabywają obywatele Ukrainy:

Пільги, що виплачуються МЦДС, на які набувають право громадяни України:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każdą osobę, przyznawane bez względu na posiadany dochód.

Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 w pokoju nr 14.

1. Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на кожну особу, яка призначається незалежно від доходу.

Заяви на виплату допомоги приймаються з понеділка по п’ятницю, з з 8:00 до 15:30 в каб. 14.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego PL/UA

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

 

2. Świadczenia pieniężne i niepieniężne – przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej - m.in. posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Oświadczenia, które stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przyjmowane są przez pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:30 w pokoju nr 11.

2. Готівкові та безготівкові допомоги - надаються на умовах та в порядку Закону про соціальну допомогу - в т.ч. харчування дітей у школах та дитячих садках, з особливим акцентом на особисте, сімейне, доходне та матеріальне становище.

Декларації, які є підставою для відкриття процедури, приймаються соціальними працівниками з понеділка по п’ятницю з з 8.00 до 15.30 в кімнаті №11.

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy PL/UA

Формуляр кваліфікаційний на надання допомоги

 

3. Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

3. Сімейні допомоги, зазначені в Законі про сімейні допомоги.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin PL

Заява про надання права на сімейну допомогу та доплати до сімейної допомоги

Заява заявника про неперебування подружжя або іншого з батьків дитини/дітей на території Республіки Польща

 

4. Stypendia i zasiłki szkolne – na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Стипендії та шкільні надбавки - на умовах, зазначених у главі 8а Закону про систему освіти від 7 вересня 1991 року.

 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego PL/UA

Заява на надання соціально-матеріальної допомоги у вигляді стипендії

 

5. Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością w ramach Modułu I finansowana ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - udzielana w formie świadczenia na sfinansowania wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny).

5. Допомога громадянам України з інвалідністю за програмою модуля І, що фінансується Державним фондом інвалідів - надається у вигляді пільги на фінансування необхідної власної частки при придбанні або ремонті медичних виробів, що видаються на замовлення, вказ у Постанові МОЗ від 29 травня 2017 року про перелік виробів медичного призначення, що видаються на вимогу (наприклад, протези, ортопедичні апарати та ортези, інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні набори для персональних інсулінових помп, трусики-підгузки, катетери, стомічні апарати).

Prawo do skorzystania z pomocy mają obywatele Ukrainy, którzy posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności lub w przypadku jego braku złożą stosowne oświadczenie o jego posiadaniu. W przypadku dzieci wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. 

Громадяни України, які мають документ, що підтверджує інвалідність 1-ї або 2-ї групи, виданий за українською системою посвідчення інвалідності, або, за відсутності такого документа, подають відповідну декларацію про наявність наданої інвалідності. Що стосується дітей, то опікуну достатньо заявити про наявність у них такого документа, виданого дітям за українською системою надання інвалідності.

Więcej informacji na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Більше інформації на веб-сайті Державного фонду реабілітації інвалідів

Wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - wersja PL

Зразок заяви польською мовою

Wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - wersja UA

Зразок заяви українською мовою

 

Wszystkie wskazane powyżej sprawy prowadzone są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przyjaźni 5.

Obywateli Ukrainy zachęcamy do zakładania polskich rachunków bankowych. Posiadanie rachunku w znaczny sposób usprawni przekazywanie świadczeń.

Усі вищезазначені справи проводяться за місцезнаходженням Муніципального центру допомоги сім’ї в м. Конін за адресою: ul. Przyjaźni 5.

Рекомендуємо громадянам України відкривати рахунки в польських банках. Наявність облікового запису значно приспішить отримання пільг.