Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów osobom niepełnosprawnym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

Art. 35a ust.1 pkt 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1061).

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków funduszu składa się odpowiednio do MOPR właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Załączniki:

 • oświadczenie o wysokości dochodów (Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie MOPR dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
 • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
 • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
 • faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedycznego i środki pomocnicze.

Kryterium dochodowe

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny i miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów , jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, którym mowa w lit. a) wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Termin i sposób załatwienia

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy:

 • uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,
 • zlecenie dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu określenia kwoty opłacanej z NFZ,
 • potwierdzone zlecenie przez NFZ dostarczyć do sklepu/firmy, w którym będzie zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,
 • kopię w/w zlecenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie dołączyć do wniosku o dofinansowanie wraz z w/w załącznikami.

Wnioski można składać w MOPR w każdym czasie. Wnioski rozpatrywane będą, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel w roku bieżącym.

Tryb odwoławczy

brak

Miejsce składania wniosku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 62-510 Konin ul. Przyjaźni 5, nr pok. 15.