Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt. 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty oraz warunki:

Wniosek o przyznanie dofinansowania jeden raz w roku - mogą składać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

 • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku i udokumentują ten fakt,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Załączniki wymagane do wniosku:

 • Dokumenty potwierdzające udział własny w kosztach realizacji zadania lub inne źródła finansowania niż PFRON.
 • Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania.
 • Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny i podstawę działalności - ważny 3 miesiące - przed datą złożenia wniosku.
 • Statut.
 • Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo).
 • Udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.

W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą:

 • Informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech lat przed datą złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieni do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 • Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.

W przypadku pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej, oprócz wyżej wymienionych załączników również:

Potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

Informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Sposób realizacji i wysokość dofinansowania:

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta z sobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Termin składania:

Do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Tryb odwoławczy:

Brak

Miejsce składania wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 62-510 Konin ul. Przyjaźni 5, pok. nr 15.

wzór wniosku

Klauzula informacyjna