Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony osobom niepełnosprawnym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt. 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Wymagane załączniki do wniosku:
  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie MOPR dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776, z późn.zm.),
  • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • oferta cenowa sprzętu.

Kryterium dochodowe (kliknij tutaj)

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny i miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Podstawa oraz wysokość dofinansowania:

Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta Konina z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi: do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie o dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Termin składania wniosku:

Wnioski można składać w MOPR w każdym czasie. Wnioski rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel w roku bieżącym. O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta Konina z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Miejsce składania wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 62-510 Konin ul. Przyjaźni 5, nr pok. 15.

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Klauzula informacyjna