Zasady tworzenia i finansowania warsztatów terapii zajęciowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r., w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587)

Wymagane dokumenty

Wniosek o finansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia warsztatu terapii zajęciowej. Do wniosku należy dołączyć projekt utworzenia warsztatu zwany projektem, który winien zwierać:

 • nazwę i określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat,
 • adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat,
 • aktualny wpis do rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki lub dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki,
 • promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego,
 • statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat,
 • zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu (wraz z podaniem wieku), z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem do rehabilitacji terapii zajęciowej,
 • plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu (liczba stanowisk i wymagane kwalifikacje pracowników),
 • preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z kosztorysem prac adaptacyjnych sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
 • wykaz wyposażenia warsztatu wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo-finansowym z podaniem cen jednostkowych,
 • zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników warsztatu,
 • preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu uwzględniający wielkość kosztów przypadających merytorycznie na jednego uczestnika, przewidywany procentowy udział środków Funduszu w finansowaniu tych kosztów,
 • informacja o własnych lub pozyskanych z innych źródeł środków finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu,
 • plan pomieszczeń warsztatu z określeniem ich powierzchni użytkowej i przeznaczenia,
 • regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat,
 • określenie formy opieki medycznej w warsztacie,
 • uzasadnienie utworzenia warsztatu.

Wysokość dofinansowania kosztów utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej:

– 70% tych kosztów

Wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej:

– 90% tych kosztów

Sposób realizacji

Umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a jednostką tworzącą warsztat.

Miejsce składania wniosku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 62 – 510 Konin, ul. Przyjaźni 5

wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej

Klauzula informacyjna