Komunikaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo!

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 567).

Zakłada ona wypłatę zarówno bieżących, jak i zaległych środków (wraz z ustawowymi odsetkami) tym opiekunom, którzy do 30 czerwca spełniali warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Wysokość zasiłku nie ulega zmianie i wynosi 520 zł miesięcznie.

Jeśli świadczenie pielęgnacyjne było wypłacane do 30 czerwca zeszłego roku, to organ wypłacający świadczenia ma obowiązek poinformować osoby, którym to prawo wtedy wygasło, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa. Ma na to 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Na złożenie wniosku opiekunowie mają 4 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy tj. najpóźniej do dnia 15 września 2014 r.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wtedy prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takie osoby będą również podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

  • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
  • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Działu Realizacji Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 w pokojach 17 a, 11, 12, 13 lub pod numerami telefonów 63 24 99 661, 24 99 662, 24 99 643.

 

Uwaga opiekunowie osób niepełnosprawnych, których prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa z dniem 01-07-2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą przyjmowane od dnia 15 maja 2014 r. w pokoju nr 17.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5, pokój nr 17 oraz na stronie internetowej www.moprkonin.lm.pl w zakładce Świadczenia -> Zasiłek dla Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej -> Formularze Wniosków i Oświadczeń do Pobrania. Informacja telefoniczna pod numerem 63 242 62 32 wew. 661.

 

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Źródło:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informacja-o-opublikowaniu-ustawy/