Klub Integracji Społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach projektu 'Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2014 w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu' 20 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie rozpoczęło w dniu 02 marca 2015r. ostatni etap realizacji w/w projektu - prace społecznie użyteczne.

 

W miesiącu marcu 2015r. rozpoczyna się realizacja IV edycji programu dla seniorów z terenu miasta Konina 'Złota jesień życia'. Celem programu jest zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym oraz nabycie nowych umiejętności poprzez ukończenie cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej.

 

'Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2014 w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu'

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie podejmując działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych, w tym zagrożonych uzależnieniami realizuje projekt skierowany do 20 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Środki na realizację projektu pochodzą z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z budżetu miasta Konina.

 

Rada Seniorów Miasta Konina i INEA dla Seniorów

17 kwietnia 2013 roku wystartują kursy e-Aktywni 50+. Rada Seniorów Miasta Konina adresuje ten rodzaj edukacji do członków senioralnych organizacji pozarządowych z terenu miasta Konina, którzy chcą podążać za nowymi technologiami.

Kurs sfinansuje INEA – doświadczony Partner w pracy z e-seniorami. Uczestnicy poznawać będą podstawy obsługi komputera i Internetu, przez 20 godzin. Koszt kursu to 1 zł /jeden złoty/ dla każdego uczestnika. Zajęcia będą odbywały się w pracowni Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka 'Podaj Dalej' – w Koninie ul. Południowa 2A.

Od 2011 roku INEA przeszkoliła już blisko 900 osób na kursach e-Aktywni 50+, głównie w Poznaniu. W Koninie szkoli osoby w wieku 50+ od jesieni ubiegłego roku. Z kursów w Koninie już skorzystało 60 osób - Abonentów INEA. Za organizację tych działań INEA otrzymała wyróżnienie As Odpowiedzialnego Biznesu, przyznany w ramach Plebiscytu na najciekawsze działania społecznie odpowiedzialne realizowane przez wielkopolskie przedsiębiorstwa w 2010 i 2011 r. Organizatorami Plebiscytu byli Związek Pracodawców WIPH, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa i Centrum PISOP.

 

Klub Integracji Społecznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

ul. Sosnowa 16 62-510 Konin

Tel. 63 245-02-17, 669-993-324

 

Klub Integracji Społecznej uruchomiony został 1 czerwca 2006 r. Jego zadaniem jest przede wszystkim aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Klub Integracji Społecznej jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Głównym celem w/w Klubu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Konina.

Programy realizowane w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie:

 • 'Złota jesień życia - program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie luty 2013 - grudzień 2015r.' Celem programu jest zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym oraz nabycie nowych umiejętności poprzez ukończenie cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej.
 • Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie luty 2013 – grudzień 2015 r. Celem programu jest odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień poprzez aktywne uczestnictwo i ukończenie cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie dodatkowo oferujemy:

 • bezpłatne porady prawne,
 • pomoc w sporządzanie pism urzędowych, CV, listów motywacyjnych,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • bezpłatną naukę języka angielskiego,
 • bezpłatną naukę języka niemieckiego,
 • warsztaty komputerowe,
 • możliwość skorzystania z Internetu,
 • pracę socjalną,
 • poradnictwo socjalne.

W każdy czwartek w godzinach 11.00 – 12.30 pełnią dyżury członkowie Rady Seniorów miasta Konina.

Od 2012 r. jesteśmy członkami Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Konwent jest forum wymiany doświadczeń, wypracowywania wspólnych stanowisk i prezentowania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Więcej informacji na temat Konwentu znajduje się na stronie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych: www.irss.pl w zakładce CIS/KIS.

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej