Dobry Start

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 18 czerwca 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dniem 1 lipca 2021 r. realizację tego programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie będzie realizować tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

 


 

E-mail, z którego wysyłana jest korespondencja do klientów

w ramach programu DOBRY START:

dobrystart@moprkonin.lm.pl


DOBRY START to 300 złotych jednorazowego wsparcia co roku dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, w innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie Dobry Start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (oznacza to: umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, potrzebę kształcenia specjalnego lub potrzebę zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w przepisach oświatowych).

Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:

 1. Ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.
 2. Ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 3. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie Dobry Start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Ważne!

Program nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne ( tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Nie obejmuje również studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

 1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek (MOPR). Może to zrobić rodzic dziecka (matka lub ojciec), opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia Dobry Start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 2. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie Dobry Start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Kiedy i gdzie można składać wnioski
o świadczenie Dobry Start?

Internetowo wnioski można składać od 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną (nie dotyczy pieczy zastępczej).

W wersji papierowej wnioski można składać od 1 sierpnia do dnia 30 listopada. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5.

Wnioski składane na dzieci przebywające w pieczy zastępczej – ul. Przemysłowa 2.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Na wnioski złożone we wrześniu, październiku lub listopadzie ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Gdzie można pobrać wnioski?

Wnioski do pobrania w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, pod adresem: http://www.moprkonin.lm.pl.

Wnioski do pobrania w wersji papierowej dostępne będą od 2 lipca w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie:

 • ul. Przyjaźni 5,
 • ul. Przemysłowa 2,
 • w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Staszica 17.

Przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia Dobry Start oraz roztrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start wymaga wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 'Dobry Start'

 

Prezentacja o programie 'Dobry Start'

Podręcznik "Dobry Start"

 


 

Materiały do pobrania