Rodzina 500+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

UWAGA !

Przy składaniu wniosków na portalu E-PUAP proszę zwrócić uwagę, czy wybrana instytucja to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Proszę nie składać wniosków w Elektronicznej Skrzynce Podawczej (ESP), której adresatem jest Konin-Miasto na prawach Powiatu.


 

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie miasta konina ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego.

 

I. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Program 'Rodzina 500 plus' to systemowe wsparcie polskich rodzin, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad dzieckiem i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

3) opiekunowi prawnemu dziecka,

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego (art. 5 ust. 2a ustawy). W takim wypadku, do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.

W przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego (art. 5A ustawy).

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje ww. osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia (art. 4 ust. 3 ustawy).

4. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko (art. 5 ust. 1 ustawy).

5. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy);

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy);

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy);

4) członkowi rodziny, przysługuje za granicą świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 ust.1 pkt 4 ustawy);

 

II. Składanie wniosków.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Przyjaźni 5, w pokoju 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać także przez Internet za pomocą portalu empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. By móc załatwiać sprawy urzędowe przez Internet należy:

 1. Założyć konto na ePUAP - wypełnić krótki formularz rejestracyjny i założyć konto, które będzie służyło jako skrytka elektroniczna do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu należy wskazać adres skrytki ePUAP, jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia będą otrzymywane również na wskazany adres email.
 2. Potwierdzić profil zaufany. Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Należy zalogować się na konto ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. W tym celu należy udać się do najbliższego urzędu skarbowego lub ZUS z dowodem osobistym lub paszportem. Na portalu informacyjno – usługowym Empatia zawarte będą informacje ważne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, a także z funduszu alimentacyjnego. Znajdą się także formularze wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne, statystyki, przydatne linki oraz adresy.

Wnioski złożone przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego przekierowane będą do organu właściwego. Oznacza to, że systemy te będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego odbywać się będzie drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.

Świadczenia wychowawcze będą przede wszystkim przelewane na konto osobiste, wskazane we wniosku, przez osobę ubiegającą się o ustalenie prawa do świadczenia. Posiadanie konta stanowić będzie udogodnienie dla mieszkańców, jednocześnie przyspieszy czas realizacji świadczeń. Pieniądze będą wypłacane również w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, przy ul. Przyjaźni 5.

 

Dodatkowe informacje, podręczniki, informatory można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

UWAGA! Prosimy o częste odwiedzanie witryny, gdyż informacje na niej zawarte ulegają na bieżąco ciągłym zmianom!

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 1. W jakiej formie będzie można składać wnioski?
  • Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można będzie składać w formie elektronicznej, nadesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście.
  • Wnioski przez Internet można będzie złożyć za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
  • Wnioski złożone przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego przekierowane będą do organu właściwego, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Oznacza to, że systemy te będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru, będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, odbywać się będą drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.
  • W przypadku e-wniosków wymagany jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

 2. Gdzie mieszkańcy miasta mogą uzyskać informacje na temat świadczenia wychowawczego?
  • Informacje udzielane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pod następującymi numerami telefonów: 63 249 96 10 i 63 249 96 63.
  • Na portalach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, pod adresem: http://www.moprkonin.lm.pl oraz Urzędu Miejskiego w Koninie pod adresem: http://www.konin.pl/index.php/program-rodzina-500-plus.html
  • Wnioski na świadczenie wychowawcze można pobrać:
  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pokój nr 17 (okienko) - od godz. 8:00 do 15:00,
   • ze strony internetowej Ośrodka http://www.moprkonin.lm.pl
   • W informacji Program „Rodzina 500+” umieszczone są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pdf i Word) oraz wymagane załączniki.

 

Formularze wniosków do pobrania