Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Pilotażowy program Aktywny Samorząd

 

Aktywny Samorząd

 

UWAGA MIESZKAŃCY KONINA

 

Prezydent Miasta Konina wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ponownie przystąpił za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, (dofinansowanie lub refundacja), w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 oraz Zadanie 4 – zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 oraz Zadanie 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy.

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, Zadanie 3 oraz Zadanie 4 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2: kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3:

Zadanie 4:

Zadanie 5: zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. tj. dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.

 

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 

Program 'Aktywny Samorząd' skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami - studiujących lub uczących się w szkołach policealnych, aktywnych zawodowo i jednocześnie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostających w zatrudnieniu, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.

W 2021 roku wnioski w ramach Programu 'Aktywny Samorząd' MODUŁ I i MODUŁ II dla Wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest Miasto Konin przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

 

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU JEST:

 

I. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie MODUŁ I:

 

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie MODUŁ II:

 

Bliższe informacje:

na stronach www.moprkonin.lm.pl, www.pfron.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5, pok. 15, tel.: 63 249 96 22.