Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Dofinansowania ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt 7d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.), ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.);

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Załączniki wymagane do wniosku:
  • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę w sposób czytelny i w języku polskim zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń,
  • dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN (dot. wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługę),
  • zaświadczenia ze szkoły/ uczelni o kontynuowaniu nauki ( dot. osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat),
  • kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) (dot. osoby niepełnosprawnej w imieniu, której działa pełnomocnik lub opiekun prawny).
  • Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty.

Wysokość i warunki dofinansowania

Termin i sposób realizacji

Wnioski o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Konina a osobą niepełnosprawną.

Tryb odwoławczy

Brak

Miejsce składania wniosku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 62 - 510 Konin, ul. Przyjaźni 5, pok. nr 15.

wzór wniosku

Klauzula informacyjna