Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926)

Wymagane dokumenty oraz warunki

Wniosek o przyznanie dofinansowania - mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

Załączniki wymagane do wniosku:

W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą:

W przypadku pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej, oprócz wyżej wymienionych załączników również:

Sposób realizacji i wysokość dofinansowania

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. W 2021 roku wnioski w ramach dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.

Termin składania

Do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Podstawą złożenia wniosku jest: