Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów osobom niepełnosprawnym

Podstawa prawna

Art. 35a ust.1 pkt 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1061).

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków funduszu składa się odpowiednio do MOPR właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Załączniki:

Kryterium dochodowe

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny i miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

Termin i sposób załatwienia

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy:

Wnioski można składać w MOPR w każdym czasie. Wnioski rozpatrywane będą, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel w roku bieżącym.

Tryb odwoławczy

brak

Miejsce składania wniosku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 62-510 Konin ul. Przyjaźni 5, nr pok. 14.