Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Aktualności

Terminy przyjmowania i realizacji wniosków na 2017-2018

Więcej informacji - tutaj

 


 

Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku będą  przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 3 sierpnia 2015 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2015 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku będą przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2015 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września realizacja świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada realizacja świadczeń za listopad nastąpi do 31 grudnia 2015 roku.

Wymienione wnioski oraz szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. Od 8:00 do 15:30 w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 lub pod nr tel. 063 242 62 32. Zapraszamy także do korzystania ze strony internetowej Ośrodka www.moprkonin.lm.pl. Z powyższej strony można także pobrać druki niezbędne do ubiegania się o w/w świadczenia.

 

Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2014/2015

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku będą przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia 2014 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2014 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku będą przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2014 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września realizacja świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada realizacja świadczeń za listopad nastąpi do 31 grudnia 2014 roku.

Wymienione wnioski oraz szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 lub pod nr tel. 063 242 62 32. Zapraszamy także do korzystania ze strony internetowej Ośrodka www.moprkonin.lm.pl. Z powyższej strony można także pobrać druki niezbędne do ubiegania się o w/w świadczenia.

Przypominamy, że termin składania wniosków o ustalenie prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku upływa z dniem 15 września 2014 r.

 

Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 2013/2014

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku będą wydawane i przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia 2013 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 3 września do 31 października realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2013 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku będą wydawane i przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 2 września 2013 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września realizacja świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada realizacja świadczeń za listopad nastąpi do 31 grudnia 2013 roku.

Wymienione wnioski oraz szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.00 do 15.30 w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 lub pod nr tel. 063 242 62 32. Zapraszamy także do korzystania ze strony internetowej Ośrodka www.moprkonin.lm.pl. Z powyższej strony można także pobrać druki niezbędne do ubiegania się o w/w świadczenia.

Dokumenty do pobrania - kliknij tutaj

Sierpień 2013

 

Ogłoszenie

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 października 2011 roku do 30 września 2012 roku wydawane będą i przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia 2011 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 września do 31 października realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2011 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku wydawane będą i przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2011 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września realizacja świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada realizacja świadczeń za listopad nastąpi do 31 grudnia 2011 roku.

Wymienione wnioski oraz szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 15,30 w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 lub pod Nr tel. 063 242 62 32. Zapraszamy także do korzystania ze strony internetowej Ośrodka www.moprkonin.lm.pl. Z powyższej strony można także pobrać druki niezbędne do ubiegania się o w/w świadczenia.

Lipiec 2011

Wnioski do pobrania - kliknij tutaj

 

Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

W związku z powyższym osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 'Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.'. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.11.2010 r. sygn. akt K 5/10

W dniu 6 grudnia 2010 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. akt K 5/10 (Dz. U. Nr 229, poz. 1504) orzekający o niezgodności z Konstytucją RP art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530). W związku z tym, od dnia 6 grudnia 2010 r., ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie stosuje się przepisu art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona do alimentów jest pełnoletnia i posiada własne dziecko. A zatem, od dnia 6 grudnia 2010 r. posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Osoby, które przed 6 grudnia 2010 r. otrzymały decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 2) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego mają prawo wnieść do organu właściwego wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego skargę o wznowienie postępowania.

Organem administracji publicznej właściwym w sprawie rozpatrzenia skargi jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli organ ten stwierdzi istnienie podstaw do uchylenia decyzji na podstawie art. 145a Kpa, uchyli decyzję wydaną stronie na podstawie przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją RP i wyda nową decyzję rozstrzygającą o przyznaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Komunikat w sprawie zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378 z późn. zm.) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Jednocześnie, zgodnie z art. 29 w/w ustawy zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. W przypadku, gdy osoba uprawniona otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu. W przypadku podniesienia wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się wyrównania za okres od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego.

Oznacza to, że w przypadku gdy na podstawie orzeczenia sądu, zmieniła się wysokość przysługujących alimentów nie od pełnego miesiąca lecz od konkretnie określonego dnia i w konsekwencji komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne dla nowej kwoty także od tego dnia, organ właściwy dokonuje wyrównania wysokości przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego również od tego dnia lub analogicznie od tego dnia żąda zwrotu świadczenia zgodnie z art. 29 ust. 2 w/w ustawy.

Dla przykładu: podwyższenie alimentów z kwoty 300 zł do 500 zł, zgodnie z orzeczeniem sądu, następuje od dnia 14 listopada. Wysokość świadczenia za listopad wynosi wówczas: (300 zł x 13 dni/30 dni + 500 zł x 17 dni/30 dni) =  413,33 zł. Od grudnia osobie przysługuje już 500 zł. Powyższe obliczenie wynika z warunku zawartego w cytowanym powyżej przepisie art. 10 ust. 1 ustawy tj. prawa do świadczenia w wysokości bieżąco ustalonych alimentów.

 

UWAGA!

Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 29 lipca 2008 r., Nr 136, poz. 855) do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

  1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
    • zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
    • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
    • oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
  2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Pozostałe wymagane dokumenty jak we wniosku o świadczenia rodzinne - osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej są zobowiązane dostarczyć wyłącznie w/w zaświadczenia.

UWAGA:

Wzór zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy określony w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia jest różny od wzorów zaświadczeń koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej . W związku z powyższym wszystkie osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są przedłożyć wraz z wnioskiem zaświadczenia o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wystawione przez urząd skarbowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia.