Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Przyznawanie świadczeń dla rodzin z dzieckiem na okres 2017/2018

Wnioski na świadczenia: wychowawcze (500+), rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r.:

Wnioski na wyżej wymienione świadczenia pobrać będzie można osobiście od 1 sierpnia w siedzibie MOPR oraz od 9 sierpnia w Centrum Organizacji Pozarządowych, a także ze strony internetowej Ośrodka: www.moprkonin.lm.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego: http://www.konin.pl/index.php/program-rodzina-500-plus.html.

Ważne! Od 1 sierpnia 2017 r. są nowe formularze wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także załączniki do w/w wniosków. Powyższa zmiana dotyczy także wniosków i załączników składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. na obecny okres świadczeniowy, trwający do 30 września 2017 r. – dotyczy świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz trwający do 31 października 2017 r. – dotyczy świadczeń rodzinnych.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi ustawowo załącznikami o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą zostać złożone w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Centrum Organizacji Pozarządowych lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Ośrodka, ul. Przyjaźni 5. Ustawa przewiduje także możliwość składania wniosku drogą elektroniczną:

Szczegółowe informacje na temat przyznawania świadczeń udzielane są na bieżąco przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pod podanymi na stronach internetowych numerami telefonów.

Należy pamiętać, że okres świadczeniowy na 500+ kończy się 30 września bieżącego roku i wszystkie rodziny, które otrzymują świadczenie i nadal są do niego uprawnione, muszą złożyć ponownie wnioski na nowy okres świadczeniowy przypadający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

 

UWAGA

ZMIANY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

 

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko chyba, że:

Co zrobić w przypadku, gdy osoba samotna nie ma jeszcze zasądzonych alimentów?

Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia, organ wyznaczy termin 3 - miesięczny na dostarczenie tytułu wykonawczego:

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

 

Nowe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu - wyłączają stosowanie dotychczasowych przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Roczny dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się oraz dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia1 sierpnia każdego roku.

Osoba uzyskująca dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym dołącza do wniosku o świadczenia zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje odpowiednio o:

 

Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

Od 1 sierpnia 2017 r. oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Dotyczy to także, składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. jeszcze na obecny okres świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny obowiązujący do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Terminy realizacji wniosków na nowy okres zasiłkowy uzależnione będą od miesiąca ich złożenia:

 

Fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+

 

Na wnioski złożone do 31 sierpnia 2017 r. realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2017 r.

Na wnioski złożone od 1 września do 31 października 2017 r. realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2017 roku.

Na wnioski złożone po 31 października 2017 r. świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.

 

Świadczenia rodzinne

 

Na wnioski złożone do 30 września 2017 r. realizacja świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada 2017 r.

Na wnioski złożone od 01 października do 30 listopada 2017 r. realizacja świadczeń za listopad nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

Na wnioski złożone po 30 listopada 2017 r. świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.

 

Formularze wniosków do pobrania