Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Program: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Okres realizacji: 07.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Wartość dofinansowania: 1 492 515,00 zł

 

Wartość całkowita: 1 492 515,00 zł

 

Cel główny: Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.zm.).

Efekty/ działania: Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostanie objętych 96 osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Konina.

Usługa asystenta polega między innymi na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomocy w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności na:

 

 

Plakat Projekt Asystent osoby niepełnosprawnej